• Slide 1

Waar staan wij voor?

Wij zijn een GO! schoolinternaat voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs van Scholengroep 19 Dender. Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren uit gezinnen die ondersteuning nodig hebben van het internaat om het onderwijsgebeuren vlot te laten verlopen. Dit kan zijn omwille van de afstand thuis-school, de professionele activiteiten van de ouders, als pedagogische of handicapspecifieke ondersteuning van het gezin.   

Samen met onze internen, ouders en partners in onderwijs en welzijn bieden wij de kinderen en jongeren optimale mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen. De kinderen en jongeren krijgen in het internaat de nodige stabiliteit, geborgenheid én uitdaging om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en veerkrachtige persoonlijkheden die hun plaats vinden in de samenleving.  

Wij baseren ons hiervoor op het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!).   

 

Als uitgangspunt, staat het kind, de jongere, centraal.

Een positieve benadering, gecombineerd met duidelijke grenzen en consequent handelen, biedt het kind veiligheid en zelfvertrouwen; alvast twee basisfactoren om zich goed te voelen.

De kernwaarden van onze werking zijn respect, betrokkenheid en oprechtheid. Vanuit deze waarden engageren we ons als team om alle kinderen en jongeren gelijkwaardige onderwijs- en ontwikkelingskansen te bieden. Het internaat levert een belangrijke bijdrage aan de zorgbreedte die het onderwijs aanbiedt en is een partner in de opvoeding. Respect, betrokkenheid en oprechtheid zijn van belang tussen alle betrokkenen in de opvoeding (ouders, internaatteam, school en externen), waarbij het kind, de jongere steeds centraal staat.  

We werken op maat van het kind. Elk denken, elke handeling is in eerste instantie in functie van "de interne". Vanuit de mogelijkheden van het kind of de jongere trachten wij stap voor stap vooruit te gaan. We schenken aandacht aan de specifieke behoeften van elk kind, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. In samenwerking met de school en de ouders wordt gezocht naar een optimale begeleiding op sociaal, psychisch en medisch vlak.

Elke dag opnieuw staat "de opvoeder" voor uitdagingen en zal hij naar mogelijke antwoorden moeten zoeken om de maximale zelfstandigheid van het kind te beogen. Misschien is deze keer het antwoord niet juist of onvolledig en moet hij met de andere actoren naar een nieuwe oplossing zoeken. Daarom is empathie (inlevingsvermogen) essentieel in het opbouwen van een gezonde opvoedingsrelatie. Tijdens dit proces neemt de begeleider steeds een stimulerende rol op zich om de ontwikkeling van het kind, in zijn leefgroep, te begeleiden. Verder is het belangrijk om als opvoeder zichzelf regelmatig in vraag te stellen en aan de nodige zelfreflectie te doen.

Het internaatteam streeft ernaar de internen op te vangen in een gezinsbenaderende omgeving. De omgangsvorm tussen internen en begeleiders is dan ook gemoedelijk, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Ondanks de gezinsgerichte intentie, wordt het leven binnen de vooropgestelde groepsregels georganiseerd. Vrije tijd, sport en spel, welbevinden (lichamelijk, sociaal, emotioneel), sociale relaties, rechten en plichten, zelfredzaamheid en zelfstandigheid komen uitvoerig aan bod bij de begeleiding. In een zo huiselijk mogelijke sfeer wordt nadruk gelegd op het stimuleren van de individuele zelfredzaamheid en op het samenleven in groep.

Elke leefgroep heeft zijn eigen leefruimte, slaapgelegenheid en bijhorende badkamer. We streven ernaar om de groepen klein te houden. De leefruimtes worden aan de groepscultuur aangepast en huiselijk ingericht.

 

 

 
© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision