• Slider 5

Waar staan wij voor?

Ons doel is internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Wij baseren ons daarvoor op het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO), dat ons uitdaagt om voor elk kind en elke jongere een aangepaste pedagogisch-didactische begeleiding te bieden. Dit, met respect voor de individuele eigenheid van iedere leerling en met het oog op een maximale ontplooiing van zijn of haar capaciteiten.

 

Het internaatteam is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (intern, ouders, school). Het internaat biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor de interne er zich thuis kan voelen.

Het internaat heeft ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat internen kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming. Internen leren er essentiële sociale vaardigheden.

Het internaat heeft een democratiseringsfunctie; het geeft de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om het onderwijs te volgen naar keuze in kwaliteitsvolle en adequate pedagogische omstandigheden.

Via de sociaalpreventieve functie is er ook aandacht voor kinderen en jongeren met psychosociale en/of medische problemen.

 

Als uitgangspunt, staat het kind, de jongere, centraal.

We werken op maat van het kind. Elk denken, elke handeling is in eerste instantie in functie van "de interne". Vanuit de mogelijkheden van het kind of de jongere trachten wij stap voor stap vooruit te gaan. We schenken aandacht aan de specifieke behoeften van elk kind, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. In samenwerking met de school en de ouders wordt gezocht naar een optimale begeleiding op sociaal, psychisch en medisch vlak.

Een positieve benadering, gecombineerd met duidelijke grenzen en consequent handelen, biedt het kind veiligheid en zelfvertrouwen; alvast twee basisfactoren om zich goed te voelen in zijn omgeving, zijn huis, zijn internaat.

We formuleren graag een aantal kernwaarden die, naargelang de fase waarin het kind zich bevindt, een andere vorm kunnen krijgen. De volgende zeven kernwaarden sluiten perfect aan bij ons pedagogisch project:

  • Kwaliteit: staat centraal en vertaalt o.a. in professionele begeleiding, een aangenaam leefklimaat met nette verblijfsruimten,...
  • Creativiteit en innovatie: het prikkelen van de nieuwsgierigheid, door internen de ruimte te bieden om te groeien, maar ook om fouten te maken.
  • Respect voor diversiteit: wij zijn er voor en door iedereen: voor internen, begeleiders en ouders van verschillende origine, levensstijl, levensbeschouwing, godsdienst, taal, seksuele geaardheid, sociale achtergrond of gezinssamenstelling. Deze diversiteit geeft een meerwaarde, die verrijkt en kleur geeft en welke de basis vormt van respect in onze maatschappij.
  • Betrokkenheid: betrokkenheid leidt tot tevredenheid en motivatie. Daarom hechten wij veel belang aan uitvoerige informatie, vlotte communicatie en ruim overleg met de jongere, ouders en begeleiders.
  • Openheid en verdraagzaamheid: wij behandelen iedereen met respect en waarderen hun eigenheid.
  • Oog voor de maatschappelijke werkelijkheid: onze maatschappij evolueert razendsnel. Om "bij" te blijven werken we nauw samen met andere instellingen om kennis en middelen uit te wisselen en zo de kwaliteit te verbeteren.
  • Vorming van de totale persoon: onze doelstelling is elke interne te begeleiden tot een zelfstandige, bewuste, vrije en mondige persoonlijkheid. Hierbij behoort een individuele benadering, gericht op het bewust maken van eigen mogelijkheden en keuzen. Personen met een beperking maken zich als het ware los uit de afhankelijkheid die eigen is aan hulpverlening. Begeleiders bieden hier voldoende kansen opdat internen leren zelf beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.

 

Elke dag opnieuw staat "de opvoeder" voor uitdagingen en zal hij naar mogelijke antwoorden moeten zoeken om de maximale zelfstandigheid van het kind te beogen. Misschien is deze keer het antwoord niet juist of onvolledig en moet hij met de andere actoren naar een nieuwe oplossing zoeken. Daarom is empathie (inlevingsvermogen) essentieel in het opbouwen van een gezonde opvoedingsrelatie. Tijdens dit proces neemt de begeleider steeds een stimulerende rol op zich om de ontwikkeling van het kind, in zijn leefgroep, te begeleiden. Verder is het belangrijk om als opvoeder zichzelf regelmatig in vraag te stellen en aan de nodige zelfreflectie te doen.

 

Het internaatteam streeft ernaar de internen op te vangen in een gezinsbenaderende omgeving. De omgangsvorm tussen internen en begeleiders is dan ook gemoedelijk, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Ondanks de gezinsgerichte intentie, wordt het leven binnen de vooropgestelde groepsregels georganiseerd.

Vrije tijd, sport en spel, welbevinden (lichamelijk, sociaal, emotioneel), sociale relaties, rechten en plichten, zelfredzaamheid en zelfstandigheid komen uitvoerig aan bod bij de begeleiding. In een zo huiselijk mogelijke sfeer wordt nadruk gelegd op het stimuleren van de individuele zelfredzaamheid en op het samenleven in groep.

Elke leefgroep heeft zijn eigen leefruimte, slaapgelegenheid en bijhorende badkamer. We streven ernaar om de groepen klein te houden. De leefruimtes worden aan de groepscultuur aangepast en huiselijk ingericht.

 

© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision