• Slide 1

Autiwerking

Onze visie omtrent autiwerking vertrekt vanuit onze algemene zorgvisie die gebaseerd is op het zorgcontinuüm. De principes van handelingsgericht werken staan hierbij centraal. Elk niveau van zorg vertaalt zichzelf in een gefaseerd, cyclisch proces van beeldvorming, doelenbepaling, acties en evaluatie. 

Een autismespectrumstoornis heeft een invloed op de gehele levensloop van een individu. Gezien het disharmonisch ontwikkelingsprofiel maken kinderen en jongeren met ASS op een andere manier hun ontwikkeling door. De kwalitatieve stoornissen uiten zich op verschillende levensdomeinen. De specifieke noden van deze kinderen en jongeren, vragen dan ook een specifieke aanpak. 

Als internaat willen we alle internen en in het bijzonder internen met ASS zo goed mogelijk voorbereiden op hun volwassen leven en beogen we een zo groot mogelijke integratie in de maatschappij. Daarnaast willen we als gezinsondersteunende context een kwaliteitsvolle omgeving bieden, waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Deze continue en integrale aanpak rust op enkele uitgangspunten:

 

Verduidelijking in tijd, ruimte en relaties

Kinderen en jongeren met autisme hebben een gestructureerde leefomgeving nodig. Hierbij willen we voorspelbaarheid en structuur bieden in de chaos van het dagelijks leven. Dit vraagt naast het hanteren van visualisaties ook een specifieke communicatiestijl, waarbij tijd, ruimte, emoties en relaties verhelderd worden.

Globaal voorzien we in een vaste week- en dagstructuur. In sommige groepen wordt het week- en dagverloop gevisualiseerd, met daarnaast nog enkele individuele visualisaties op basis van de noden van de internen.

Elke leefgroep voorziet in een vaste opdeling in de ruimte. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen eetgedeelte/werkgedeelte, keuken, ontspanningsgedeelte/speelgedeelte, slaapgedeelte en badkamer.

Ter verduidelijking van sociale relaties speelt vooral de aanpak van de begeleider een belangrijke rol. Tijd nemen om probleemsituaties te verduidelijken en verheldering bieden, is hierbij belangrijk. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, evenals een heldere verbale communicatiestijl.

 

Geïntegreerde werking en individuele aanpak

Niet alle groepen hebben een specifieke ASS-werking. We spreken dan van een geïntegreerde werking, waarbij individuele hulpmiddelen kunnen aangewend worden, op maat van de interne.

Elke leerling met ASS is uniek, maar kan vaak mits individuele aanpassingen het groepsplan volgen. Een aandachtsbegeleider volgt het kind of de jongere nauwgezet op. Op basis van de individuele noden van het kind of de jongere worden individuele strategieën uitgewerkt, die passen binnen de globale groepswerking.

 

Functionele vaardigheden en dagelijks leven

Het aanleren van functionele vaardigheden wordt aangeboden op groepsniveau. Ze omvatten het volledige domein van zelfredzaamheid, maar daarnaast ook het aanleren van relationele en sociale vaardigheden, het zinvol invullen van vrije tijd, het efficiënt studeren en communicatie.

We stellen ons hierbij telkens de vraag wat noodzakelijk is om aan te leren, zodat de interne later zo maximaal mogelijk kan participeren aan de samenleving. Hiervoor worden stappenplannen gebruikt. Ook individueel kunnen stappenplannen uitgewerkt worden, voor het bereiken van een persoonlijk doel.

 

Samenwerking en continuïteit

Doorgaans zijn er veel verschillende partijen betrokken bij de opvoeding van een kind. Samenwerking tussen alle betrokkenen die instaan voor de aanpak is dan ook essentieel.

Binnen de leefgroep stemmen de begeleiders wekelijks op elkaar af binnen het miniteam. Individuele leerlingen kunnen ook worden besproken op deze teams. Daarnaast onderhouden wij een nauwe samenwerking met de scholen.

Tenslotte speelt ook de samenwerking met het gezin een belangrijke rol. Wekelijks wordt er via een heen-en-weerschriftje gecommuniceerd met de ouders. Elke groep voorziet tevens in een wekelijks belmoment voor ouders, waarbij begeleiders en ouders op elkaar kunnen afstemmen in functie van een globale aanpak.

Op vraag is er steeds een overleg mogelijk tussen de ouders, de school, externen en de begeleiders. 

Gespecialiseerde externe diensten, worden in overleg met ouders en CLB gecontacteerd, indien alle voorgaande niveaus van zorg ontoereikend zijn om tegemoet te komen aan de noden van de interne.

 

Professionele teamwerking

In de begeleiding van leerlingen met ASS dient men zich te kunnen verplaatsen in de unieke denkwereld van het kind of de jongere. Hiervoor is kennis van ASS noodzakelijk.

Het ganse internaatteam volgde hiervoor reeds meerdere nascholingen. Aan de concrete uitwerking van de autiwerking op internaat, wordt nog regelmatig gesleuteld tijdens de miniteams. Tal van andere nascholingen staan jaarlijks op de agenda.

We laten ons als zorgverleners ook bijstaan door experts van externe diensten. Ook zij kunnen een belangrijke meerwaarde bieden op vlak van professionalisering.

 

 

© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision